Zajímavá kulturně historická místa na území lesní správy

Genové základny  a další objekty k zachování genofondu

Hlavním cílem hospodaření je zachování biologické rozrůzněnosti dřevin, pro které je základna vymezena a tomuto cíli je přizpůsoben režim hospodaření. Základním způsobem reprodukce v genové základně je přirozená obnova. Je-li nutná obnova umělá, používá se dřevina, pro kterou je genová základna vyhlášena a reprodukční materiál pochází z téže GZ.

Genová základna dubu zimního na Lesní správě Plasy se rozkládá po obou březích řeky Střely na revírech Čečiny a Doubrava JV od Plas a její součástí je i evropsky významná lokalita „Kaňon  Střely“. Celková výměra GZ činí 425 ha. Jedná se o nejzápadnější významný soustředěný výskyt dubu v České republice. Území patřilo historicky do majetku kláštera cisterciáků v Plasích a v první polovině 19. století koupil tento majetek od náboženského fondu C.W.L. Meternich.

Do genové základny na revíru Čečiny je umístěn demonstrační objekt dubového hospodářství na permokarbonské pánvi západočeské pahorkatiny. Hospodaření se zde nese v duchu koncepce trvale udržitelného hospodaření a ponechává větší prostor přírodě a přirozenému vývoji tam, kde umělé zásahy jsou nadbytečné. V objektu je pestrá druhová skladba jak dřevitého tak i bylinného charakteru. Z fauny lze pak mimo běžně se vyskytujících druhů jmenovat muflona a daňka skvrnitého.

Nedílnou součástí využití tohoto objektu jsou pak pravidelné výukové návštěvy studentů Lesnické fakulty v Praze a SLŠ ve Žluticích, při kterých jsou studenti seznamováni pracovníky lesní správy s problematikou pěstování dubu. Rovněž jsou zde pořádány odborné semináře pod záštitou LČR, s.p..  Možno je pak zmínit dlouholetou spolupráci s Výzkumným ústavem lesní hospodářství a myslivosti, stanicí Opočno, která zde koncem devadesátých a počátkem dvacátých let založila výzkumné plochy pro ověřování různých typů výchov mladých dubových porostů.

Semenné porosty a semenné sady

Na území Lesní správy Plasy jsou v současné době evidovány založené semenné porosty pro dřeviny- smrk ztepilý, borovice lesní, dub zimní. Důvodem založení bylo udržení genofondu nejcennějších populací lesních dřevin a po dosažení dospělosti také produkce semen.

Dále je na území lesní správy evidován semenný sad „Doubrava“, tento byl založení již v roce 1980 a je uznán pro sklizeň borovice lesní. Druhým je nově registrován semenný sad „Kamenice“ pro budoucí sběr semenného materiálu borovice lesní.

Klášter Plasy

Klášter v Plasích je dominantou severního Plzeňska, založen již v roce 1144 v údolí řeky Střely. Zásadním způsobem byl  přestavěn v 17. až 18. století. Celý areál byl prohlášen Národní kulturní památkou. V těsné  blízkosti se nachází nově opravené a funkční objekty Národního technického muzea s bohatou stavební expozicí. Po rekonstrukci je v provozu i historický pivovar.

 

Zámek Manětín

Barokní zámek vznikl přestavbou původní tvrze. Do dnešní podoby jej upravili majitelé z rodu Lažanských, kteří jej vlastnili více než 300 let. Prohlášen za národní kulturní památku.

Rabštejn nad Střelou

Nejmenší historické městečko v České republice i v Evropě, dnes součástí Manětína. Je položeno uprostřed lesů na řece Střele, na rozhraní krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Středočeského. Najdete zde řadu památek – zříceninu hradu, zámek, kamenný most i původní domy s typickou břidlicí.

Mariánská Týnice u Kralovic

Společně s kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalým probožstvím cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic. Dnes slouží jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.