Charakteristika lesní správy

Historie

Historie lesnictví v Plasích sahá do 12. století a úzce souvisí se založením kláštera v Plasích v roce 1144. Zajímavostí kláštera je, že je postaven na několika tisíci dubových pilotech vražených do jílovitého a nestabilního podloží. V oblasti od druhé poloviny 17. století dochází k výraznému hospodářskému rozvoji, zásadní rekonstrukci kláštera, a tím i zvýšené potřebě stavebního dříví. Rostoucí potřebu si uvědomovali i správci lesů a vedle přirozené obnovy hojně používali síjí.

V roce 1826 kupují panství Metternichové, kteří se vyznačují řádným hospodařením, vedle převažující borovice a smrku preferují pestřejší druhovou skladbu, podporují přirozenou obnovu, využívají síjí a zakládají lesní školky. Lesníci byli vzdělaní praktičtí hospodáři. V té době byly vyhotoveny první lesnické mapy, postavena síť hájenek i  Metternichův lesmistrovský úřad v Plasích, kde je i současné sídlo lesní správy. 

V roce 1945 po skončení druhé světové války dochází ke konfiskaci majetku, ten přechází do vlastnictví státu, hospodaření se ujímá nově vzniklý Lesní závod Plasy. Přes několik proměn se v roce 1983 k němu připojuje Lesní závod Manětín, celková výměra dosahuje 32 000 ha. Po změnách ve společnosti po roce 1989 na základě restitučních zákonů dochází k navrácení některých majetků obcím a fyzickým osobám, později i k postupnému vypořádání církevních restitucí. V roce 1992 transformací bývalých státních lesů vznikají Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové a současně je k 1.9.1992 ustavena jedna z organizačních výrobních jednotek Lesní správa Plasy.

Současnost LS Plasy – základní informace a přírodní podmínky

Lesní správa se rozkládá na severu Plzeňska, katastrální výměra činí 86 tisíc hektarů, na 12 revírech obhospodařuje 17 600 ha lesa a na téměř 3 400 ha zabezpečuje odbornou správu převážně na majetcích drobných vlastníků (1 revír). Na lesní správě je lesní hospodářský celek Plasy (platnost LHP na období 2020 – 2029) a část lesního hospodářského celku Plzeň (platnost LHP na období 2013 -2026). Lesnatost na území dosahuje 38 %. Lesní správa leží v povodí Berounky, významným tokem protékajícím jejím územím je řeka Střela, dalšími jsou Třemošná, Javornice, Manětínský potok. Území lesní správy má pahorkatinný ráz, průměrná nadmořská výška je 400 m. n. m. (254 m.n.m. – údolí Berounky, 677 m.n.m. – Lišák na Manětínsku). Převažují málo úrodné až chudé půdy, převážně písčité. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 450 – 500 milimetry. Lesní správa se nachází ve třech přírodních lesních oblastech (přírodní lesní oblast 6 – Západočeská pahorkatina – 84 %, dále PLO 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina – 13 %, PLO 8 – Křivoklátsko – 3 %). Z lesních vegetačních stupňů jsou zastoupeny druhý – bukodubový, třetí – dubobukový a čtvrtý – bukový.

Převažující cílové hospodářské soubory:

  • 13 – přirozené borové stanoviště
  • 23 – kyselé stanoviště nižších poloh
  • 27 – oglejené chudé stanoviště nižších a středních poloh
  • 43 – kyselé stanoviště středních poloh

V dřevinné skladbě tvoří jehličnaté dřeviny 90 % (BO 50, SM 35, MD 5) a listnaté 10 % (DBZ 5, BR 2, BK 1, a ostatní). Z pohledu funkcí (kategorií) tvoří 95 % lesy hospodářské, zbývající lesy ochranné 1 % a lesy zvláštního určení 4 %.

Ochrana přírody

Z hlediska ochrany přírody není hospodaření výrazně omezeno, na lesní správě jsou vyhlášena maloplošná chráněná území Přírodní rezervace Střela, PR Krašov, PR Rašeliniště u Polínek a PR Kamenný rybník. Z velkoplošných chráněných území nepatrnou částí zasahuje Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Na území se dále nachází evropsky významná lokalita Kaňon Střely. Hospodaří se v mezích schválených plánů péče, respektive souboru doporučených opatření.

Myslivost

Na území lesní správy je celkem uznáno 21 vlastních honiteb (20 pronajatých, 1 režijní). Problémem jsou vysoké stavy zvěře jelena siky (přírodní park Manětínská, údolí řeky Střely), na zbývajícím území jelen sika, daněk skvrnitý, muflon obecný.

Roční úkoly

  • 150 ha obnovy (přirozená obnova dosahuje přibližně 25 – 30 %)
  • Podíl melioračních a zpevňujících dřevin v obnově dosahuje cca 25 %
  • Výchova do 40 let – 450 ha včetně prořezávek
  • Těžba celkem 120 tisíc m3
  • Hospodaření je zajišťováno smluvními partnery